آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
در 03 خرداد 90

جلسه انجمن 1390/03/03

اولین جلسه انجمن در سال جدید خورشیدی 1390