آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› آگهی روزنامه گیلان امروز 1390/07/25
در 25 مهر 90

آگهی روزنامه گیلان امروز 1390/07/25

 

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی بتن آماده استان گیلان

 

استان گیلان در تولید بتن استاندارد اشباع شد ...

 

روزنامه گیلان امروز مورخه  1390/07/25