آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› روز مادر مبارک
در 30 فروردین 93

روز مادر مبارک

 


زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است
 ســـــــــــرچشمهء محبت و الطاف داور است
 بهر صفا و لطف خـــــــــــدا عشق مظهر است
 بعد از خـــــــدا به سجده بوَد زآنکه مادر است