آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› شکست برشی بتن
در 04 اسفند 93

شکست برشی بتن


 

 

شکست برشی:
این نوع شکست جزو آسیب دیدگی های بسیار معمول در زلزله های اخیر بوده وبیشتر بصورت ترکهای X شکل ومورب در ضعیفترین ناحیه ستون رخ میدهد ودر ستونهایی با نسبتهای لاغری متوسط تا کوچک اتفاق می افتد

شکست برشی معمولا" بصورت ترد و ناگهانی رخ داده وباعث ایجاد شکافهای گسیختگی انفجارگونه در ستونهای کوتاه میشود که به فروپاشی سازه ختم میشود.علت اصلی این نوع آسیب دیدگی ان است که ظرفیت خمشی ستونهای با نسبت لاغری متوسط تاکوچک؛ از ظرفیت برشی آنها بیشتر است ودرنتیجه گسیختگی برشی غالب میشود.
این نوع اسیب دیدگی معمولا " در ستونهای طبقه همکف که بعلت ابعاد بزرگترمقطع ستون با لاغری کمتری همراه هستند اتفاق می افتدو بلافاصله باعث کاهش سریع مقاومت جانبی ستون میگردد.
ستون های بتن آرمه پل ها به دلایل مختلفی ممکن است در اثر برش آسیب پذیر باشند ، که مهمترین این علت ها عبارتند از :
ناکافی بودن خاموت ها یا اسپیرالها وعدم رعایت فاصله بین انها، کوتاه بودن ستون ها ، کمتر بودن ظرفیت برشی اولیه مقطع از نیروی برشی وارد بر آن در هنگام زلزله و نهایتا کاهش ظرفیت برشی مقطع در هنگام زلزله .