آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› ممنوعیت بتن ریزی با خلاطه از 93/11/1
در 01 بهمن 93

ممنوعیت بتن ریزی با خلاطه از 93/11/1

ممنوعیت بتن ریزی با خلاطه