آدس : رشت ، خیابان بیستون ، ابتدای
بلوار معلم ،ساختمان ساحل ،طبقه سوم
تلفن : 013-33253822
ایمیل : icg248@gmail.com
روزهای کاری : شنبه تا
پنجشنبه 08:00 - 14:00
› محکومیت شرکت خدمات گازرسانی
در 27 بهمن 89

محکومیت شرکت خدمات گازرسانی

محکومیت شرکت خدمات گازرسانی متخلف درتعزیرات حکومتی گیلان

به گزارش روابط عمومی : حسب دریافت شکایت مردمی مبنی بر دریافت نرخ مازادبرتعرفه ازسوی یک شرکت خدمات گازرسانی، موضوع توسط مجمع امورصنفی بررسی وپرونده ای دراین خصوص تشکیل گردید.

پس از انجام تحقیقات لازم پرونده فوق جهت رسیدگی واعمال قانون به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی شهرستان رشت ارسال گردید.
این گزارش حاکیست : شعبه یادشده پس ازاخذ نظریه کارشناسان وبا توجه به مستندات موجوددرپرونده، تخلف انتسابی را محرزتشخیص ومتخلفین را به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت وشاکی محکوم نمود.